Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 oktober 2019

Algemene Beschouwingen 2019

De bijdrage van Ine Woudstra, zoals uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen op 17-10-2019:

Voorzitter,

Allereerst wil ik het college bedanken voor de prettige manier waarop zij ons als raad de onderdelen van de bestuurs-rapportage hebben gepresenteerd, het was plezierig om te zien en horen waar zij trots op zijn en ook vooral, waar het college aandacht voor vraagt. 

Wij grijpen deze algemene beschouwingen graag aan om te reageren op de punten die zij hebben genoemd maar ook om in te gaan op onderwerpen die niet zijn genoemd. 

Sociaal domein 

Tijdens de presentatie vanuit het college werd aangegeven dat de kwaliteitsslag binnen het sociaal domein voor resultaten heeft gezorgd. Onze fractie denkt dat het met de resultaten die zijn behaald nog wel wat tegenvalt. 

Gaan we met deze resultaten voortvarend de goede kant op, gaan we het tij inderdaad keren? En hebben we voldoende in beeld dat we zorg wél blijven inzetten daar waar het nodig is? Daar zullen we met z’n allen goed naar moeten blijven kijken. Het sociaal domein zal een groot hoofdpijndossier blijven! 

Wij hoorden een mooie aanpak, de normalisatie van de zorg. Wanneer wordt een probleem of hulpvraag van één van onze inwoners zo groot dat er ondersteuning nodig is, het college schetste een holistische aanpak, met ook aandacht voor familie en betrokkenen. Dat klinkt goed, echter…. 

Wij zien als fractie een gemiste kans, en dat is die van preventie. 

De samenwerking met huisarts, voedselbank en politie zoals door het college wordt geschetst valt onder signalering van problematiek, en dat moet niet worden verward met preventie. Preventie ligt immers voor signalering. Signalering is het vroegtijdig vaststellen van problemen, preventie moet voorkomen dat er problemen gaan ontstaan 

Een onderdeel van preventie van problematiek die een beroep kan gaan doen op het sociaal domein is participatie. Het meedoen met de samenleving in alle aspecten. 

En dan vooral het meedoen op de arbeidsmarkt. En dan ontkomen wij er niet aan om het over de toekomst van Laborijn te hebben.. 

Op pagina 84 van de programmabegroting wordt stellig uitgesproken dat wij als Oude IJsselstreek gaan uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling, dat lijkt wat al te voortvarend. Graag zien wij die tekst genuanceerd en juist weergegeven. 

Als raad moeten wij goed in beeld hebben met welke financiële gevolgen eventuele uittreding, dan wel aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gemoeid zal gaan, voordat u ons vraagt om goedkeuring van uw bestuurs-rapportage en begroting. 

Wonen in onze gemeente 

Onze gemeente staat voor een uitdaging als het gaat om passende woonvormen. Met name voor jongeren en senioren. De behoefte is groot en het belang om deze doelgroepen binnen onze gemeente te houden eveneens. Studenten wilt u verleiden om binnen de gemeente te blijven wonen. 

Dat zal niet gaan zonder goede bereikbaarheid. Studenten studeren immers ver buiten onze gemeente. En met de huidige bereikbaarheid, fileproblematiek en openbaar vervoerregelingen kunnen wij onze versierpogingen richting de studenten wel op onze buik schrijven. Wat onze fractie betreft gaat passend wonen én goede bereikbaarheid dan ook onlosmakelijk samen. 

Inclusie

Inclusie is een onderwerp waar wij als fractie altijd veel aandacht voor hebben gevraagd. Inclusie gaat over het optimaal, onbeperkt en onafhankelijk mee kunnen doen met de samenleving. Inclusie gaat niet over aanpassingen, gaat niet over uitsluitingen en gaat niet over “het speciaal voor één doelgroep organiseren van een activiteit” 

Als voorbeeld van inclusie werd het prikkelarme uurtje op de Silvoldse kermis genoemd. Op zondag 15 september van 13.00 tot 14.00 uur was er de mogelijkheid de kermis prikkelarm te bezoeken. Laat ik voorop stellen; ik waardeer het initiatief enorm, maar laat ik vooral benadrukken; dit is géén inclusie, dit is aanpassing. 

Aanpassing is een stap om te komen tot inclusie, en dat is een goede stap. Maar laten we daarmee niet denken dat het geregeld is. 

In de huidige aanpak van inclusie is ervaringsdeskundigheid meegenomen. Dat is goed, die betrokkenheid hebben we nodig. Echter, ervaringsdeskundigheid is niet vanzelfsprekend deskundigheid. Wij missen in de aanpak die wordt geschetst in de bestuursrapportage de verbinding tussen de ervaringsdeskundige en de deskundige, de professional, om te komen tot volledige inclusie. 

Wij zien in de bestuursrapportage tevens dat het budget voor inclusie naar beneden wordt bijgesteld, graag zou ik in de komende commissie een update willen zien van de inclusieagenda, de rol van de deskundig professional en een verklaring voor de naar beneden stellling van het budget. 

Agrarische ondernemers in onze gemeente 

Onze regio kenmerkt zich door een landelijke omgeving met veel agrarische ondernemers. U sprak als college terecht uw zorgen uit over de toekomst van deze ondernemers. Het boerenprotest heeft u geraakt gaf u aan. Dat is mooi! Want het raakt D66 ook! Maar waar het ons vooral raakt is dat het anders moet, en niet over de rug van de boeren, maar mét de boeren. Maar anders moet het! 

Kringlooplandbouw, wij juichen het van harte toe. D66 pleit voor kringlooplandbouw. Een landbouwsector die goed voedsel produceert en zorg draagt voor het landschap en een zelfherstellende en vruchtbare bodem. Wij zien wel graag de samenwerking met de provincie als het gaat om dit thema. 

Toerisme en recreatie

Alle inspanningen ten spijt is het u als college niet gelukt om met een mooie ambitie voor toerisme en recreatie in onze gemeente te komen en hebben we als raad uw taak overgenomen. De werkgroep en de expertmeeting zal het belangrijke werk voor u als college gaan uitvoeren. Mooi, want dat verdient onze regio. 

Wat onze regio ook verdient is voldoende financiële middelen In de begroting is voor bestaand beleid beduidend minder opgenomen dan in 2019. De expertmeeting zal een nieuwe impuls moeten gaan opleveren waarbij nog maar moet blijken of de begrootte middelen voor deze impuls voldoende gaan zijn. Wij zijn benieuwd hoe serieus wij de uitgesproken ambitie vanuit het college, als het gaat om toerisme en recreatie moeten gaan nemen. 

Duurzaamheid 

Het college sprak in de presentatie van vorige week donderdag over de mogelijkheden van duurzame afvalverwerking en zelfs over een Milieustraat, alle scenario’s zijn mogelijk, hebben wij de portefeuillehouder horen zeggen. In 2020 wordt één scenario gekozen. 

Onze vraag voorzitter; Als alle scenario’s mogelijk zijn hoe is dat dan begroot? Dat kan toch geen blanco cheque zijn voor de portefeuillehouder. Met de begroting voor 2020 zoals het college deze nu aan de raad voorlegt, zal de keuze zich toch moeten beperken tot een aantal scenario’s. In dit onderwerp missen wij als D66 de ambitie die wordt uitgesproken. “Alles is mogelijk op het gebied van milieuverwerking” is niet een ambitie waar wij “ja” of “nee” tegen kunnen zeggen.

En dan tot slot voorzitter; op facebook werd op 23-09 j.l. een oproep gedaan voor de naam van een bus, een oude SRV wagen. Deze bus wordt ingezet om als bus informatie te gaan verspreiden en gaat rondrijden in onze gemeente. Voorzitter, 

mogen wij onze vraagtekens hebben bij deze bus, die waarschijnlijk op diesel rijdt en niet erg milieuvriendelijk is?