Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 juni 2019

Bijdrage D66 Algemene Beschouwingen 2019

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 12 juni heeft Ine Woudstra in eerste termijn de volgende bijdrage ingebracht:

De voorjaarsnota spreekt van zoeken naar balans.

Van lef in het coalitieprogramma van de coalitiepartners en het college naar het zoeken naar balans, in een relatief korte tijd. Voor zover wij al wat van lef hebben gezien in het huidige college en in de huidige coalitie, is zoeken naar balans voor nu, volgens onze fractie een goed voornemen.

We kijken aan tegen een meerjarig niet sluitende begroting, die grotendeels wordt toegeschreven aan de tekorten in het sociaal domein. Tekorten die met name veroorzaakt lijken te worden door te weinig beschikbare gelden vanuit de overheid, te weinig invloed op de instroom mn in de jeugdzorg en een zoals u zelf schrijft in uw voorjaarsnota een “wispelturig rijk”. De keuzes die het gevolg zullen zijn van deze niet sluitende begroting volgen later, in de programmabegroting van oktober.

Jaarstukken 2018

Ondanks dat er nog geen accountantsverklaring ligt, kunnen wij positief oordelen over de stukken die nu voorliggen. De wind zat mee in 2018, voor wat betreft grondexploitatie, met de toevoeging van gelden voor onderhoud gebouwen en reserve uitgestelde raadsbesluiten kunnen wij instemmen.

1e Bestuursrapportage 2019

Wij zijn blij om te lezen in de bestuursrapportage dat het streven om binnen 4 jaar een inclusieve gemeente te zijn op koers loopt. Complimenten, met name aan de actieve en betrokken werkgroep.

De grootste uitdagingen waar wij als raad, maar vooral ook het college mee te maken krijgt zijn de fors oplopende tekorten binnen sociaal domein, de gemeenschappelijke regelingen, en de zogenaamde open eind regelingen.

In het zoeken naar balans is het van belang om als gemeente meer te komen tot eigen regie. Één van de voornemens om deze regie meer te gaan voeren binnen het sociaal domein is de samenwerking die wordt gezocht om de toestroom tot de jeugdzorg meer beheersbaar te krijgen en de motie die is aangenomen en uitspreekt dat wij verhogingen van bijdragen voor gemeenschappelijke regelingen niet zonder meer zullen accepteren.

Dat zijn goede stappen, echter er zal meer nodig zijn om als gemeente de regie te kunnen blijven voeren over onze inkomsten, uitgaven en vooral de keuzes die wij daarin maken.

Een keuze die al onderzocht gaat worden is de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van Laborijn. Het pakken van deze regie is een voorbeeld van lef zoals wij dat graag willen zien bij het college en de coalitie.

De programma’s

Meedoen aan onze samenleving kent onderdelen die vertraagd verlopen, door de tussenkomst van de bestuursopdracht. Deze bestuursopdracht is door het college vormgegeven. D66 wil deze bestuursopdracht niet alleen zien als een bezuinigingsmaatregel, maar zeker ook als verbeterinstrument.

Zorg waar nodig is iets waar wij allen voor staan, kritisch kijken naar de indicering van zorg past ons ook, geloof in de kracht en keuzes die mensen zelf kunnen maken, laat zorg niet vanzelfsprekend de eerste stap zijn.

Duurzaamheid geeft nieuwe energie

In de rapportage spreekt het bestuur over een geslaagde bewustwordingscampagne. Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust van wat hij of zij kan bijdragen aan verduurzaming. Laat dit geen vanzelfsprekendheid zijn. Eénzijdig informatie aanbieden in krant en media leidt niet automatisch tot bewustwording. Het is landelijk bekend dat maar weinig mensen de noodzaak in zien, de term ‘van het gas af’ is een ‘ver van het bed’ gebeuren. Tegen iedere vorm van opwekking van duurzame energie, bv door windmolens of zonneparken is nog veel weerstand. Wij denken dan ook dat in bewustwording en het aantrekkelijk maken van duurzaamheid een hoop te winnen valt!

Flexibel wonen op maat

Tot slot willen wij opmerken dat de genoemde onderdelen bij het programma Flexibel wonen op maat goed passen in de visie van wat onze fractie nastreeft. Met name de toekomstbestendige wonen lening en de levensloopbestendige woningen zal gaan voorzien in een behoefte die typerend is voor deze regio

Voorjaarsnota

Goed wonen, leefbaar wonen, goed werken en een gemeente die dienstverlenend is. Budgetten zijn gekoppeld en begroot aan onderdelen van deze programma’s. We zien in de voorjaarsnota de kritische blik richting de budgetten nu het ook nodig is om hier kritisch naar te kijken met de huidige tekorten. Zoals ook bij de keuzes tav dekkingsmogelijkheden zul je keuzes moeten maken in het wel of niet besteden van de eerder begrootte budgetten. Geef je die 50.000 euro die begroot was voor de samenwerking over de grenzen heen nu wel of niet uit. Wanneer je besluit om dit niet te doen, welke gevolgen heeft dit dan voor andere onderdelen uit het programma?

Wij als fractie van D66 zien graag dat ruim op tijd aan de juiste touwtjes wordt getrokken.
De dekkingsmogelijkheden die, zoals u aangeeft, gepresenteerd gaan worden aan de raad kennen een voortraject van overweging en keuzes maken.
Als D66 worden wij graag al meegenomen in de dit traject van overweging, welke keuzes kunnen we maken.

Overwegingen in de voorjaarsnota die leiden tot minimale bezuinigingen, 20.000 korten op buurtbudgetten, 20.000 korten op inclusie. Waar mogelijk moeten we dat uiteraard doen, maar het is meer scharrelwerk dan structureel oplossen. Wel is het de tijd van ‘hand op de knip’, we kunnen niet uitgeven wat we niet hebben.  Voor ons zullen de komende commissies en verder overleg binnen onze fractie bepalend zijn voor onze visie op de voorstellen in de voorjaarsnota.

Met de risico’s en verwachtingen, zoals genoemd in de voorjaarsnota, lijkt het bestuur zich te willen indekken. De gemeenschappelijke regelingen, de meicirculaire, de herijking gemeentefonds, we lijken er passief in te staan. Uitgaande van het lef wat de coalitie uitsprak bij aanvang van de bestuursperiode rekenen wij op het lef om hier stem te laten horen, en daar waar mogelijk, de regie in te pakken.

Samenvatting

Samengevat ligt er voor nu een voorjaarsnota en bestuursrapportage voor ons en een jaarrekening die ons allen uitdagingen geeft.

In deze eerste termijn willen wij twee oproepen doen:

  • Neem de raad mee in keuzemogelijkheden, voortrajecten, wat betekent het als je voor het één of voor het ander kiest.
  • Zoek als bestuur zoveel mogelijk mogelijkheden om grip te krijgen en regie te voeren over inkomsten en uitgaven, ook daar waar het open eind regelingen betreft. Simpelweg accepteren en volgen is voor ons, als D66, geen optie.

Thema

Gemeentefinanciën

Onze gemeente staat er financieel niet goed voor. D66 neemt nadrukkelijk afstand van het gevoerde beleid uit de periode 2010 – 2014. De zittende coalitie heeft de vele miljoenen van de zogenaamde NUON-gelden (opbrengst van verkoop NUON) in deze periode vrijwel geheel opgemaakt. Dat is bovendien min of meer stiekem gebeurd. In alle financiële papieren is om de waarheid heen gedraaid. Er werden zogenaamde sluitende begrotingen gepresenteerd, terwijl de reserves als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. D66 verwacht van de gemeente dat zij een solide financieel beleid voert, waarbij de keuzen in de bezuinigingsoperaties open en helder worden gemaakt.

Lees meer