Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 mei 2019

Gele kaart voor college

Gele kaart voor college

Op 22 mei heeft D66 Oude IJsselstreek samen met de fracties van PvdA, SP en VVD een motie van treurnis ingediend tegen het college. Daarmee hebben we een soort gele kaart uitgedeeld, een waarschuwing dat we de opstelling van het college niet waarderen.  Zoiets doe je niet zomaar, dat doe je alleen als je echt vindt dat er iets mis is gegaan.

De vorige keer dat wij ons in een motie negatief uitspraken over het functioneren van het college was in augustus 2018. Toen hebben wij een motie van wantrouwen tegen wethouder van de Wardt ingediend. Die motie ging over de financiering van de nieuwbouw voor het Almendecollege, en dan met name om het onvoldoende informeren van de raad.

Destijds hebben wij onze overwegingen om de motie in te dienen hier toegelicht (zie artikel onder “Bekijk ook” hieronder), en dat willen we nu weer doen.

Aanleiding

Op de agenda stond voor 22 mei oorspronkelijk de beleidsnotitie recreatie en toerisme. Een belangrijke sector, waarin 5% van de inwoners van onze gemeente werkzaam is. Dat is helaas fors minder dan in de rest van de Achterhoek. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van deze sector te stimuleren om op die manier werkgelegenheid te creëren.

Verantwoordelijk wethouder voor deze portefeuille is Janine Kock (CDA). Een van haar taken is om met de genoemde beleidsnotitie  recreatie en toerisme te komen.

Commissievergadering 7 maart 2019

Op 7 maart heeft de commissie AFE de beleidsnotitie voor het eerst besproken. Alle partijen hebben die notitie als onvoldoende beoordeeld. De belangrijkste kritiek was dat de notitie vooral een beschrijving van het bestaande toeristische aanbod bevat, en visie, ambitie, en beleid ontbreken. De commissie heeft de wethouder teruggestuurd met de opdracht om met een nieuwe notitie te komen. Uit die nieuwe notitie zou een duidelijke visie en ambitie moeten blijken om de toeristische sector te versterken.

Commisievergadering 13 mei 2019

Op 13 mei stond de notitie opnieuw op de commissieagenda. Hier bleek dat de wethouder besloten had de opdracht van de voltallige commissie naast zich neer te leggen. In plaats van met een nieuwe notitie te komen, kwam ze opnieuw met dezelfde notitie naar de commissie. Nadat een verbijsterde commissie heeft aangegeven deze notitie nog steeds als onvoldoende te beoordelen heeft de wethouder om een schorsing gevraagd.

Bij het hervatten van het agendapunt na de schorsing stelde de wethouder voor om de notitie toch aan te nemen, en die later gezamenlijk uit te werken. Hierop gaf een aantal partijen aan niet van plan te zijn om het huiswerk van de wethouder voor haar te gaan doen.

Raadsvergadering 22 mei

In aanloop naar de raadsvergadering gaf het college te kennen het onderwerp van de agenda te willen afvoeren. Een aantal partijen ging hier niet mee akkoord omdat zij de gang van zaken wilden bespreken. Dat is ook gebeurd. Hierbij uitten D66, PvdA, SP en VVD hun kritiek op het handelen van het college. CDA en Lokaal Belang slikten hun eerdere kritiek grotendeels in. Kennelijk is het in stand houden van de coalitie belangrijker dan de verhoudingen tussen raad en college.

Wethouder Kock gaf toe dat de notitie van onvoldoende kwaliteit was, maar trok uit de gang van zaken geen conclusies over haar eigen handelen. Wij vinden dit getuigen van een gebrek aan zelfreflectie, een gebrek dat deze coalitie en dit college inmiddels lijkt te kenmerken. Zij verbond hier verder ook geen politieke consequenties aan.

Verwijten aan het college

De partijen die de motie hebben ingediend verwijten het college de raad niet serieus te nemen.

Verwachtingen

Van het college mocht verwacht worden dat ze een gedegen beleidsnotitie zouden opstellen. In verkiezingstijd voerden CDA en Lokaal Belang het hoogste woord over hun ambities om de toeristische sector te versterken. Daarom mocht ook verwacht worden dat deze notie zou getuigen van visie en ambitie, en nieuw beleid zou bevatten om deze ambitie te realiseren.

Realiteit

Dat het college desondanks een notitie indiende die geenszins bij deze verwachtingen in de buurt kwam is teleurstellend. Daar is het college dan ook door alle partijen in de raad op aangesproken.

Het college heeft van alle partijen de opdracht gekregen om met een betere notitie terug te komen. Dat het college ervoor gekozen heeft deze opdracht te negeren is betreurenswaardig.

Dat de wethouder het ongepaste van dit handelen niet inziet is zorgwekkend.

Dat de coalitiepartijen hun kritiek als puntje bij paaltje komt inslikken is schadelijk voor het gezag van de gemeenteraad.

Om deze redenen hebben wij de motie van treurnis mede ingediend. U kunt de motie hier lezen: Motie van treurnis – VVD SP PdvA D66 – Beleidsnotitie recreatie en toerisme

 

Thema

Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie

Sport, recreatie, cultuur zijn belangrijk voor ons welzijn.

D66 vindt dat verenigingen en culturele en sportieve activiteiten in het algemeen belang zijn. Ze voorkomen sociaal isolement en versterken de sociale samenhang. Daarnaast is sport gezond en beperkt het uitgaven aan zorg die bij de gemeente zijn ondergebracht.

Geld om lid te kunnen zijn van een vereniging of deel te mogen nemen aan activiteiten zou nooit een probleem mogen zijn, zeker niet voor onze jeugd. Een goed transparant subsidiebeleid draagt hieraan bij.

Lees meer