Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 september 2018

D66 dient motie van wantrouwen in.

Tijdens de raadsvergadering van 30 augustus heeft D66, mede namens de
VVD, PvdA en SP, een motie van wantrouwen tegen de wethouder
ingediend. Hiertoe hebben wij niet lichtvaardig besloten, en dat
besluit vraagt dan ook om een uitleg, die wij u hieronder geven. De
volledige tekst van de motie, inclusief een puntsgewijze toelichting,
is hier te vinden: https://goo.gl/awKnz6

Goed onderwijs

D66 vindt goed en toegankelijk onderwijs enorm belangrijk, en is zich
ervan bewust dat een goede huisvesting onmisbaar is. Dat dit kosten
met zich meebrengt spreekt vanzelf. En ook dat deze kosten worden
betaald uit belastinggeld, dat de burgers van deze gemeente moeten
ophoesten. D66 vindt het daarom ook van groot belang dat op een
verantwoorde manier met geld van de belastingbetaler wordt omgegaan.
En daarbij past een gezond kritische blik van de gemeenteraad, die
uiteraard optimaal geïnformeerd moet worden.

De controlerende taak van de gemeenteraad

De raad is in de gemeente het hoogste bestuursorgaan, te vergelijken
met de tweede kamer. Wethouders voeren hun taak uit onder toezicht van
de raad, net als ministers. De wethouder heeft de plicht om de raad
juist en voldoende te informeren. De raad heeft het recht om de
wethouder om extra informatie te verzoeken. De wethouder mag de
gevraagde informatie slechts bij hoge uitzondering weigeren,
bijvoorbeeld als de verstrekking van de informatie in strijd met het
openbaar zou zijn.

Liegen (het bewust spreken van onwaarheden) tegen de Raad is daarbij
voor een wethouder onaanvaardbaar. Dat geldt ook voor een minister in
de tweede kamer.

De feiten

In de commissievergadering van de commissie MO van 12 juli 2018 werd
gesproken over de nieuwbouw van het Almende College. Gebleken is dat
de kosten, nog voor de definitieve aanbesteding, al van 10 naar € 13
miljoen euro zouden stijgen. In de commissievergadering werd gevraagd
waarom het project nu al 3 miljoen euro duurder zou worden.

Wethouder Peter van de Wardt (CDA), heeft pas na herhaald aandringen
de gevaagde informatie verstrekt, en van die informatie een groot deel
geheim verklaard. Een deel van de commissievergadering werd ook geheim
verklaard. Tijdens de commissievergadering dook een brief op aan de
gemeenteraad van Achterhoek VO over de kostenstijging, welke brief de
Raad nooit heeft bereikt. Deze brief zat bij de geheime stukken.

De wethouder zei in het openbare deel van de vergadering dat hij niet
wist waarom die brief geheim was verklaard, dat hij ook niet wist
waarom die brief nooit bij de Raad terecht was gekomen, en hij wekte
de indruk dat dit aan de griffie lag. In het besloten gedeelte gaf de
wethouder toe dat het college van Burgemeester en Wethouders de brief
in een schriftelijk besluit geheim had verklaard. Ook is gebleken dat
deze wethouder op meerdere punten niet naar waarheid geantwoord heeft.
Op de vraag waarom hij niet de waarheid had gesproken gaf Van de Wardt
geen antwoord.

Pas na herhaald aandringen heeft de wethouder voor het achterhouden
van de brief in het openbaar zijn excuses aangeboden. Hij gaf wel aan
met de beste intenties te hebben gehandeld.

Conclusie

Wethouder Peter van de Wardt heeft meermalen geweigerd om gevraagde
informatie aan de raad te verstrekken, en heeft nog altijd niet alle
vragen behoorlijk beantwoord. Hij heeft ook meermalen tegen de raad
gelogen.

De excuses zijn ongeloofwaardig. Op vragen waarom hij heeft gelogen
zegt hij namelijk “slechts goede bedoelingen” te hebben gehad. Dat
legde hij niet inhoudelijk uit, zodat de Raad hem op zijn woord moet
geloven dat hij met goede bedoelingen heeft gelogen. Hieruit blijkt
dat deze wethouder totaal geen inzicht toont in het kwalijke van zijn
handelen, waarmee de kans groot is dat hij opnieuw zal liegen en
stukken zal achterhouden als hij de kans krijgt. Als een wethouder
liegt dan is dat erg, en dan heeft hij wat uit te leggen. En dat doet
hij niet.

De Raad kan er dus niet langer van op aan dat wethouder Van de Wardt
de Raad in de toekomst wel juist en volledig zal informeren. Dit leidt
tot een onwerkbare situatie.

De fractie van D66 vindt dat wethouder Van de Wardt moet opstappen
omdat hij niet langer te vertrouwen is, en heeft de gemeenteraad
daarom voorgesteld een motie van wantrouwen aan te nemen. Deze motie
is door alle oppositiepartijen gesteund, maar aangezien er geen steun
van de coalitiepartijen voor de motie was kan de wethouder vooralsnog
blijven zitten.